Punt de Servei Endesa

Tesecnia és un Punt de Servei autoritzat per ENDESA per a la contractació de productes de gas natural i electricitat, altes i baixes de subministres i tots els tràmits i gestions comercials presencials necessàries amb la Companyia.

Venda i instal·lació de Sistemes Integrals ENDESA, amb servei tècnic propi. Calderes, termos elèctrics, escalfadors d’aigua sanitària, calefaccions, aire condicionat Inverter; de les més prestigioses marques, amb garantia i pagament en la mateixa factura de la Companyia, fins a 5 anys.

Punt de Servei Endesa

Preguntes més freqüents

Troba les respostes als teus dubtes i els documents que cal aportar a Catalunya per:
 • Cèdula d’habitabilitat o qualificació definitiva VPO (habitatge de Protecció Oficial).
 • En cas de ser primera ocupació, Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CEIBT). Acompanyat del document de ‘Presentació de la Declaració Responsable per la Posada En Servei d’una instal·lació de baixa tensió’ (o, en el seu defecte, el document acreditat de la inscripció en el RITSIC).*
 • En cas de ser segona ocupació, es justificaran les condicions de seguretat amb un dels següents documents:
  • Butlletí de Reconeixement (BRIE). *(1)
  • Acta d’Inspecció amb resultat favorable i d’una antiguitat inferior a un any.
  • JUSTTÍTOL: escriptura de propietat, contracte de lloguer, document de compravenda, etc.
  • Referència cadastral de l’immoble.
  • CIF, NIF o passaport (2). Si el client és una empresa haurà de presentar el poder notarial o l’autorització corresponent.
  • Codi IBAN del compte corrent per la domiciliació de les factures.

* Si no disposa d’aquests documents els tècnics de TESECNIA realitzaran els certificats i butlletí necessaris.

(1) Posterior a la baixa d’últim contracte. (2) Els NIF o passaports sol·licitats es refereixen sempre al titular del contracte. En cas de no presentar-lo es necessita autorització per escrit del mateix. No es permetrà que el titular de pagament sigui diferent al titular del contracte.

 • En el cas de ser primera ocupació, Certificat de la Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CEIBT). Entregar-ho acompanyat del document de ‘Presentació de la Declaració Responsable per la posada en servei d’una instal·lació de baixa tensió’ (o, en el seu defecte, el document acreditatiu de la inscripció en el RITSIC).*
 • En el cas de segona ocupació, es justificaran les condicions de seguretat amb un dels següents documents, segons els tipus d’instal·lació:
  • Instal·lacions sotmeses a inspecció periòdica.
  • Certificat d’inspecció periòdica amb resultat favorable i d’una antiguitat inferior a 5 anys (de 10 per instal·lacions d’enllaç d’edificis).
  • Instal·lacions de potència màxima admissible inferior a 20 kW i de Memòria Técnica de Disseny: Butlletí de reconeixement (BRIE).*(1)
  • Resta d’instal·lacions elèctriques: Certifica d’Inspecció amb resultat favorable i d’una antiguitat inferior a 1 any.*
 • Escriptura de Constitució en cas de societats i si és una comunitat, acta de Constitució de la mateixa.
 • Referència cadastral de l’immoble.
 • CIF, NIF o passaport (2). Si el client és una empresa haurà de presentar el poder notarial o l’autorització corresponent.
 • Codi IBAN del compte corrent per la domiciliació de les factures.

*Si no disposa d’aquests documents els tècnics de TESECNIA realitzaran els certificats i butlletí necessaris.

(1) Posterior a la baixa d’últim contracte. (2) Els NIF o passaports sol·licitats es refereixen sempre al titular del contracte. En cas de no presentar-lo es necessita autorització per escrit del mateix. No es permetrà que el titular de pagament sigui diferent al titular del contracte.

 • Llicència d’obra en vigor emesa per l’Ajuntament.
 • Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CEIBT). Entregar-ho acompanyat del document de ‘Presentació de la Declaració Responsable per la posada en servei d’una instal·lació de baixa tensió’ (o, en el seu defecte, el document acreditatiu de la inscripció en el RITSIC).*
 • Escriptura de Constitució en cas de societats.
 • CIF, NIF o passaport (1). Si el client és una empresa haurà de presentar el poder notarial o l’autorització corresponent.
 • Codi IBAN del compte corrent per la domicialició de les factures.

*Si no disposa d’aquest document els tècnics de TESECNIA realitzaran el certificat adient.

(1) Els NIF o passaports sol·licitats es refereixen sempre al titular del contracte. En cas de no presentar-lo es necessita autorització per escrit del mateix. No es permetrà que el titular de pagament sigui diferent al titular del contracte.

Per a un canvi de potència, tensió o activitat.

 • Si es tracta d’un augment de potència, canvi de tensió o activitat, CIEBT, acompanyat del document de ‘Presentació de la Declaració Responsable per a la posada en Servei d’una Instal·lació de Baixa Tensió’ (o, en el seu defecte, el document acreditatiu de la inscripció en el RITSIC). S’acceptarà Butlletí de Reconeixement per ampliacions inferiors a un 50% de la potència màxima admissible sempre que la potència sigui inferior a 20kW i sigui instal·lació de Memòria Tècnica de Disseny.*
 • No és necessàri presentar documentació tècnica en les ampliacions que no superin la potència màxima admissible.
 • CIF, NIF o passaport (1). Si el client és una empresa haurà de presentar el poder notarial o autorització corresponent.

 

Per a un canvi de tarifa o per donar de baixa el subministrament elèctric

 • Factura del subministrament elèctric o número del contracte.
 • CIF, NIF o passaport (1). Si el client és una empresa haurà de presentar el poder notarial o autorització corresponent.

*Si no disposa d’aquests documents els tècnics de TESECNIA realitzaran els certificats i butlletí necessaris.

(1) Els NIF o passaports sol·licitats es refereixen sempre al titular del contracte. En cas de no presentar-lo es necessita autorització per escrit del mateix. No es permetrà que el titular de pagament sigui diferent al titular del contracte.